بنيادهای همكاري – Grundlagen der Zusammenarbeit (Farsi)2019-12-17T23:23:37+01:00

بنيادهای همكاري

همكاري هنري پيوسته دوام دارد.

کارکنان پروژه ها، برنامه ها و همکاری ها – قبل از همه اشخاص رهبری کننده – به طور كلي بايد افرادی باشند که دسترسی محدود به منابع موجود دارند و یا از نظر اجتماعی محروم هستند. به طور مثال: افرادی که دارای تاریخچۀ فرار از کشورآبایی و مهاجرت هستند، اعضای اقلیت ها، FLGBTI (زن همجنسگرا، مرد همجنسگرا، دوجنسیتی، ترانسجندر)، افرادی که تبعیض را تجربه كرده اند.

کار مشترک بر مبنای نیازها، فرآیندها، دیالوگ (گفتگو) و تنوع صورت می گیرد. کار مشترک هیچ نوع خصلت مبتنی بر عرضه را ندارد و به صورت دسته جمعی مطابق به خواستها و نیازمندیهای شرکت کنندگان توسعه می یابد.

نیازهای شرکت کنندگان (در پروژه) و همچنان درخواست های سیاسی تساوي طلبانه، فراتر از کار پروژه، جدی تلقی شده و مورد پشتیبانی قرار می گیرند.

ایجادگریهای هنری و فعالیت در چوكات برلین موندیال (Berlin Mondiale) همیشه با نظرداشت شرايط اجتماعی، پراتیک سیاسی وغیره صورت مي گیرد.
تمام فعاليت ها همواره مورد بحث و نظرخواهي انتقادی قرار مي گيرد. پیامدهای حاصل از نظرخواهی، در همکاری های بعدی بازتاب می یابند.

علنیت وسيع در روند دگرگونی و رشد و همچنان انعطاف پذیری در تغییر شيوه ها وجود دارد.

علاقمندي جدی به شنيدن پيشنهادات و همچنان علنیت در ابراز نظریات انتقادی به منظور بهبود فعاليت ها وجود دارد.

افتتاح نهاد و معرفی همه جانبۀ کلکتیف کارمندان آن به عنوان یک وظیفه مقطعی شناخته شده و گسترش داده می شود. همکاری برلین موندیال با سراسر نهاد در ارتباط است و توسط بخش مديريت حمايت و پشتیباني می شود.

تلاش های مداوم برای تامين مالی از طریق امکانات خودی یا از طریق دریافت اعانه ها بخشی از مشارکت است.

همه شرکت کنندگان در جهت علنیت شبکه و فعالیت های خودی می کوشند. و کارهای زیر در محراق توجه شان قرار دارد . . .

– فعالیت خودی ایجادگرانه (هنری)

– تبادلۀ (اطلاعات) در شبکه. . .

– در اختیار قرار دادن منابع برای افراد داخل و خارج از شبکه

– نگرش سیاسی و فعالیت سیاسی مشترک.

آمادگی برای برقراری تماس شبکه یی در سطح محلی یا بین ناحيه ها در داخل شهر از طریق مشارکت و همکاری مستقیم وجود دارد.

شرکت کردن حتمی (حد اقل سه بار در سال) در رویدادها / جلسات / ادامۀ آموزش در برلین موندیال و همچنین سهم گيري در امتحانات برای مستحق شدن به کسب امتیازها و کارگاهها، بخش جدایی ناپذیر مشارکت است.

Berlin Mondiale 2019

معیارهایی که بر اساس آن ، همکاری های Mondiale برلین انجام می شود ، برگرفته از شرایط فعلی جهت  همکاری های هنری در زمینه مهاجرت ، گریز و تبعید است. آنها با تحولات سیاسی و اجتماعی سازگار شده و مورد بازنگری قرار می گیرند.

Translate »