فارسی مفهوم – Konzept (Farsi)2019-12-17T23:29:44+01:00

مفهوم پروژه

برلین موندیال ابتکار همکاری هنری در چوکات مهاجرت، پناهندگی و زندگی اجباری در خارج از کشورآبایی ، را به دست گرفته و این همکاریها را در رشته های گوناگون همراهی می کند. اشخاص ایجادگر و علاقمند به فعالیت هنری که سابقۀ فرار ازکشور را دارند، و دسترسی به منابع از دیدگاه ساختاری یا … برای شان وجود نداشته باشد، میتوانند در اینجا با شرکت کنندگان گوناگون در کارگاههای موجود در برلین همکاری کنند.

اینها حاوی نهادهای مهاجرین برای هنر و موسسات هنری برای تولید صحنه های آزاد، محل اقامت برای انسانهای فراری و پروژه های متکی به کمونها می باشند. بدین وسیله برلین موندیال به حیث یک پروژۀ ساختارساز، شبکه هایی را انکشاف می دهد که در آنها هنرمندان با هم ملاقات می کنند، پروسه ها آغاز می شوند و برنامه های هنری تحقق می پذیرند.

در اینجا مهم است که همکاریها برای درازمدت تعیین شده اند و جایگاه مشخص در ساختارها و نهادها دارند. بدینوسیله ما میخوهیم کمک کنیم که انسانها بتوانند با استفاده از توانایی های خودی، امکانات فعالیت ایجاد کنند، با همدیگر در یک شبکه در تماس بوده و به مواضع مرکزی نزدیک شوند.

پروژه های برلین موندیال هم به شکل میان رشته یی و هم به شکل رشته های جدا از همدیگر مانند هنر رسامی (نقاشی)، ادبیات، فلم، رسانه های گروهی، موزیم، موسیقی، تیاتر، رقص و پرفورمنس فعالیت میکنند. در محراق آنها فورماتهایی مانند کارگاههای دوامدار، کارگاههای دوران تعطیل، اکسکورسیون ها، گالریها و یا هیت های تحریر قرار می داشته باشند. در اینجا هنر فراتر از تصور دربارۀ «فرهنگ عالی» به حیث یک امکان فهمیده می شود که در اختیار همه قرار دارد.

در پروسه های هنری که در شبکه شکل می گیرند، برلین موندیال معیارهای کیفیتِ همکاری را اساس قرار می دهد. اینها مشخص می سازند که کار باید تنوع داشته و در پارتنر شدن، معطوف به ضرورت پارتنرها باشد و همچنان تناسب سیاسی به مفهوم شرکت کنندگان را جدی تلقی کند. هایپرلینک:

Grundlagen der Zusammenarbeit

بنيادهای همكاري

از زمان تأسیس این پروژه در سال 2014 ، بیش از 60 طرح و مؤسسه هنری و فرهنگی تا پایان سال 2019 بخشی از شبکه برلین Mondiale گردیده است.

در مجموع بخشی از شبکۀ برلین موندیال شده است. از طریق کار مشترک چند ساله و دوامدار، با بازیگران و سازمانها در چوکات برلین موندیال انکشاف های سمتگرنده صورت گرفته است : تاندم های گذشته (اسبق) به طور فزاینده در شبکه های محلی یکجا میشوند. افراد جداگانه و همچنان گروپها، از جاهای کار به طور مشترک استفاده می کنند، تبادلۀ تجربه و تبادلۀکارشناسی نموده و در نتیجه نیرومند تر می شوند. در نهادها، شرکت کنندگان اسبق پروژه ها اغلباً با استاتوس ناقص اقامت، در کار هنری سمت هایی را به عهده می گیرند. طور مثال به حیث دستیار یا رهبر کارگاه و یا به حیث معلم و استاد.

برلین موندیال کمک می کند تا نهادهای سهمگیرنده در عرصه های انفرادی (پرسونل) و دسته جمعی با تنوع شگوفان شوند و برنامه ها را در عمل پیاده کنند. به همین سبب در کارهای مشترک همیشه افراد رهبری کننده یا تصمیم گیرنده فعال هستند که مکلف می باشند تا برای شگوفان شدن نهادهای خود فعال باشند و شگوفانی را ممکن سازند. به ویژه خانه های بزرگ فرهنگی در شبکه، این امکان و وظیفه را دارند تا سراسر جامعه را مد نظر گرفته و نفوذ شبکه را فراتر از چارچوب پروژه به کار بگیرند.

برلین موندیال به مثابۀ یک مرکز با صلاحیت فراگیر، پروسه ها را همراهی و پشتیبانی نموده، مشوره های سیستماتیک، ترجمه، نظارت و در مورد موضوعات مشخص پیشنهادها به کارگاهها ارایه می کند. مزید بر آن تمام چیزهایی که در پروسه جمع آوری شده در لینک

Ressourcen

در سایت انترنتی در اختیار همه گان قرار دده می شود.

Translate »